Συχνές ερωτήσεις

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011

Τρίτη, 06 Δεκέμβριος 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 0 / 2011
ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης από τον ΟΓΑ των
παροχών στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες μετά την ισχύ
των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011».
Σας κάνουμε γνωστό ότι με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ν. 3918/2011
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄/2-3-2011)
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στη χορήγηση των
οικογενειακών επιδομάτων στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και καθορίστηκαν
νέα μηνιαία ποσά και νέες προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής τους, ως εξής:
Α. Μηνιαία ποσά επιδομάτων.
1. Επίδομα τρίτου παιδιού.
Το επίδομα τρίτου παιδιού της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 καθορίστηκε
στα εκατόν εβδομήντα επτά (177) ευρώ το μήνα από 2-3-2011, ημερομηνία δημοσίευσης
του ν. 3918/2011 και καταβάλλεται μέχρι και τη συμπλήρωση του έκτου (6ου ) έτους της
ηλικίας του παιδιού αυτού.
2. Πολυτεκνικό επίδομα.
Το πολυτεκνικό επίδομα της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 καθορίστηκε
από 2-3-2011 στα σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το μήνα για κάθε άγαμο παιδί μέχρι
είκοσι τριών (23) ετών ή, εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένη τριτοβάθμια σχολή
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις, μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (2-3-
2011) η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, που προέβλεπε
ελάχιστο συνολικό μηνιαίο ποσό του επιδόματος, καταργείται. Δηλαδή, δικαιούχος
του εν λόγω επιδόματος για ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά που, σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις, ελάμβανε 102,85 ευρώ το μήνα ή 205,70 ευρώ το δίμηνο,
από 2-3-2011 και εφεξής λαμβάνει 44,00 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί ήτοι 88,00
ευρώ το δίμηνο για ένα επιδοτούμενο παιδί ή 176,00 ευρώ για δύο επιδοτούμενα
παιδιά.
Επίσης, από 1-1-2011 και εφεξής, στις πολύτεκνες οικογένειες για όσο χρονικό
διάστημα θα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού δεν θα καταβάλλεται για το
παιδί αυτό το πολυτεκνικό επίδομα.

3. Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας.
Το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3631/2008
καθορίστηκε από 1.1.2011 και εφεξής στα σαράντα τέσσερα (44) ευρώ το μήνα για κάθε
άγαμο παιδί κάτω των είκοσι τριών (23) ετών. Αν στο πρόσωπο του τρίτου παιδιού
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση και του επιδόματος τρίτου παιδιού,
καταβάλλεται για το παιδί αυτό το μεγαλύτερο επίδομα εκ των δύο, δηλαδή το επίδομα
τρίτου παιδιού. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3631/2008, που προέβλεπε ότι
το ποσό του συνολικού μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
ελάχιστο συνολικό επίδομα πολύτεκνου γονέα, καταργείται.
Επομένως, για τις περιπτώσεις δικαιούχων με ένα ή δύο επιδοτούμενα παιδιά,
ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 για το πολυτεκνικό επίδομα.
4. Ισόβια σύνταξη.
Η ισόβια σύνταξη της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 καθορίστηκε από 2-3-
2011 στο ποσό των εκατόν δύο (102) ευρώ το μήνα.
Β. Προϋποθέσεις χορήγησης των επιδομάτων
Για τη χορήγηση όλων των ανωτέρω παροχών, καθώς και της εφάπαξ παροχής των
2000 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.
3454/2006, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή στην
Ελλάδα και τα ανήλικα τέκνα του, αν υπάρχουν, να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Γ. Κατηγορίες δικαιούχων προσώπων.
Δικαιούχοι όλων των προαναφερόμενων παροχών είναι οι ακόλουθες κατηγορίες
προσώπων, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:
α) Έλληνες πολίτες.
β) Ομογενείς αλλοδαποί που διαθέτουν δελτίο ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία,
Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και οι Ελβετοί πολίτες.
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ( ν. δ. 3989/1959, α. ν. 389/1968).
στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από διεθνείς συμβάσεις (ν. 139/1975).
ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα (άρθρο 8 π.δ.
61/1999).
Στα πρόσωπα των κατηγοριών ε, στ, και ζ οι παροχές καταβάλλονται για όσο χρόνο
διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους.
η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι
γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Δ. Δικαιολογητικά διαπίστωσης προϋποθέσεων.
1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαπίστωση της μόνιμης και συνεχούς
δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα ανήλικα τέκνα
τους ευρίσκονται στην Ελλάδα καθορίσθηκαν με την αριθ. Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/5-5-
2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 953
Β΄/24-5-2011), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 42 και 43 του ν.
3918/2011 και είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή
του/της την τελευταία δεκαετία ή
β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος ή
γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή

δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα
μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή
ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από
τις αρμόδιες υπηρεσίες ή
στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγό του κατατεθειμένο
και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η
μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού, εφ’ όσον έληξε ή
ζ) Βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στο σχολείο ή
η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ, από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και
συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.
2. Εκτός των ανωτέρω απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, κατά κατηγορία
δικαιούχων προσώπων, ως ακολούθως:
α) Πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έγγραφο πιστοποίησης
μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
στους πολίτες της Ε.Ε. μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του
κράτους υποδοχής.
β) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: Επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.
γ) Αλλοδαποί πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και
έχει χορηγηθεί άσυλο: Οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό
Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής
Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο
εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της
σχετικής βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
ή των κατά τόπους αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
δ) Αλλοδαποί στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει
χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Οι αρμόδιες υπηρεσίες
χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», το οποίο ισχύει για δύο έτη και με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασής του.
ε) Ομογενείς−αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα: Χορηγείται τίτλος διαμονής
από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από τον
οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή τους στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το
ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ενιαίου τύπου ή δελτίο
ταυτότητας αλλοδαπού ή άδεια παραμονής αλλοδαπού.
στ) Πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι
γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας
διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
3. Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω
δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή
του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα του ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Ως προς τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά και για επί μέρους θέματα που δεν
ρυθμίζονται διαφορετικά με την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, ισχύουν οι
κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. Γ1α/440/7-2-1991 (εγκύκλιος ΟΓΑ αριθ. 2/13-2-
1991), Π3δ/οικ. 1078/19-3-1997 (εγκύκλιος ΟΓΑ αριθ. 2/15-5-1997) και Π1α/Γ.Π. οικ.
60227/19-5-2006 (εγκύκλιος ΟΓΑ αριθ. 4/24-5-2006), καθώς και η εγκύκλιος του ΟΓΑ
αριθ. 1/1-2-2008.


Τέλος, όσον αφορά τη συνέχιση καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος για παιδί,
μετά τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του, που σπουδάζει ή εκπληρώνει τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Α2 της
παρούσας, θα αποστέλλεται στον Κλάδο ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ –
Τμήμα ΣΤ2 Μητρώου και Πληρωμής Επιδομάτων πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο
πτυχίου ή βεβαίωση της μονάδας όπου υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του ή βεβαίωση
απόλυσης.
Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το
Ελληνικό Προξενείο.
Ειδικότερα, δικαιούχοι πολυτεκνικού επιδόματος με παιδί που συμπλήρωσε ή
συμπληρώνει το τρέχον έτος το 23ο έτος της ηλικίας του και σπουδάζει ή εκπληρώνει τη
στρατιωτική θητεία του, τα ανωτέρω δικαιολογητικά να αποσταλούν μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους.
Ε. Διευκρινίσεις – Επισημάνσεις
Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που
προαναφέρονται στην παράγραφο Δ1, από το οποίο ή από το συνδυασμό των οποίων θα
αποδεικνύεται η μόνιμη και συνεχής διαμονή του στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία,
καθώς και ότι τα ανήλικα τέκνα του ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Παράδειγμα: Εάν ο δικαιούχος είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό φορέα
από το έτος 2006, μπορεί να υποβάλει το δικαιολογητικό με στοιχείο (α), θα πρέπει όμως
να υποβάλει και ένα ή περισσότερα από τα λοιπά δικαιολογητικά για την απόδειξη της
διαμονής του στην Ελλάδα από το έτος 2001 ή μπορεί να υποβάλει μόνο τα έντυπα Ε1
φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας δεκαετίας.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, εάν ο δικαιούχος είναι ασφαλισμένος στον
Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, δεν απαιτείται σχετική βεβαίωση του
ΟΓΑ, αλλά θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνει
ότι είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, καθώς και τον αριθμό μητρώου του.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, να
προσκομίσει κανένα από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση,
παρόλο που διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τα
ανήλικα παιδιά του, αν υπάρχουν, ευρίσκονται στην Ελλάδα (π.χ. αθίγγανος) και μόνο
στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται: α) Υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία:
Ουδέποτε απουσίασε από την Ελλάδα και τα ανήλικα παιδιά του ευρίσκονται στην
Ελλάδα, δεν ασφαλίστηκε σε ασφαλιστικό φορέα ο ίδιος, ούτε ο/η σύζυγός του, δεν
υπέβαλε δήλωση στη Δ.Ο.Υ., δεν είχε βιβλιάριο υγείας ο ίδιος, ούτε ο/η σύζυγός του, δεν
μίσθωνε ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του κατοικία και τα ανήλικα παιδιά του δεν φοίτησαν σε
σχολείο, ούτε φοιτούν σήμερα και β) ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι θα
βεβαιώνουν για το δικαιούχο ότι κατά την τελευταία δεκαετία διαμένει συνεχώς και
μόνιμα στην Ελλάδα και ουδέποτε απουσίασε, καθώς και ότι τα ανήλικα παιδιά του
ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μπορεί να αποδείξει την δεκαετή διαμονή
στην Ελλάδα, με κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, λόγω του νεαρού της
ηλικίας του (έχει υποβληθεί αίτηση από τρίτεκνη μητέρα που έχει γεννηθεί το έτος 1992,
δηλ. στην αρχή της κρίσιμης δεκαετίας 2001-2010 ήταν εννέα ετών) θα μπορεί να
υποβάλει, κυρίως για τα προ του γάμου έτη: α) Έντυπο Ε1 δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος των γονιών του, των δέκα ετών εφόσον δήλωναν το τέκνο τους – δικαιούχο,
ή β) βεβαίωση από το γυμνάσιο ή το Λύκειο, όπου φοιτούσε ο δικαιούχος, ή γ) βεβαίωση
του ΟΑΕΔ , αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του.

Με την ευκαιρία επισημαίνουμε τα κατωτέρω:
Σε κάθε αίτηση για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων και μέχρι να σας
αποσταλούν νέα έντυπα αιτήσεων, θα επισυνάπτονται οπωσδήποτε και τα
δικαιολογητικά για την καταβολή των παροχών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή
λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. ήτοι: φωτοαντίγραφο του αριθμού λογαριασμού ( IBAN) του
δικαιούχου (εάν ο λογαριασμός είναι κοινός, θα πρέπει πρώτο όνομα να είναι το όνομα
του δικαιούχου), εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης
Α.Φ.Μ. του δικαιούχου και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο με τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ (σχετ. η εγκύκλιος ΟΓΑ αριθ. 11/2010).
Στην περίπτωση που ο επιδοματούχος επιθυμεί να αλλάξει τον λογαριασμό πίστωσης
των επιδομάτων είτε στην ίδια Τράπεζα, είτε σε άλλη Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., δεν θα
απευθύνεται σε εσάς προκειμένου να διαβιβάσετε το αίτημά του στον ΟΓΑ, αλλά θα
μεταβαίνει στην Τράπεζα της επιλογής του ή στα ΕΛ.ΤΑ. για το άνοιγμα του νέου
λογαριασμού, έχοντας μαζί του:
α) Οποιοδήποτε έγγραφο του ΟΓΑ, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΔΙΑΣ
(0404…………………….).
β) Το δελτίο ταυτότητάς του ή το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας ομογενούς κλπ.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και
δ) Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Ο επιδοματούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλαιό λογαριασμό, εάν δεν
βεβαιωθεί ότι το επίδομα κατατίθεται στο νέο.
Παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα τον ΟΓΑ όταν θα έχετε την πληροφορία ότι
επιδοματούχος ή κάποιο επιδοτούμενο παιδί δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς
και για το θάνατο επιδοματούχου ή επιδοτούμενου τέκνου αποστέλλοντας ληξιαρχική
πράξη θανάτου στο Τμήμα ΣΤ2 Μητρώου και Πληρωμής Επιδομάτων του Κλάδου ΣΤ΄
Οικογενειακών Επιδομάτων ή στο fax 2105200052, προκειμένου να διακόπτεται το
ταχύτερο η καταβολή της παροχής και να μην πιστώνονται στον λογαριασμό μη
δικαιούμενα ποσά, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αναζητηθούν από τον ΟΓΑ ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Τέλος, θα πρέπει να προβαίνετε στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών
που αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υπηρεσίες, είτε υποχρεωτικά, είτε προαιρετικά
κατόπιν συναίνεσης του δικαιούχου (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ληξιαρχική πράξη γέννησης κλπ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.
3242/2004 και της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, καθώς και τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω
διατάξεων, εφόσον δεν προσκομισθούν από τον ίδιο. Στην αίτηση για τη χορήγηση του
επιδόματος μαζί με το αποσταλέν από την αρμόδια Υπηρεσία δικαιολογητικό να
επισυνάπτεται και το ειδικό έντυπο της αίτησης αυτεπάγγελτης αναζήτησής του.
Επισυνάπτονται: Παράρτημα των σχετικών διατάξεων του ν. 3918/2011 και η αριθ.
Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/5-5-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
- Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- Γραφείο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν. Αλληλεγγύης
- Γενική Δ/νση Πρόνοιας
- Δ/νση Προστασίας Οικογένειας
Αριστοτέλους 17
101 87 - ΑΘΗΝΑ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- Γραφείο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
- Γραφείο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων
- Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης
Σταδίου 29
105 59 – ΑΘΗΝΑ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και
Διαδικασιών
- Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και
Παραγωγικότητας
Βασ. Σοφίας 15
106 74 - ΑΘΗΝΑ
4. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
- Λαγουμιτζή 40
117 45 - ΑΘΗΝΑ
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ – ΟΤΑ)
Καρόλου 24
104 - 37 ΑΘΗΝΑ
6. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
(ΟΜΕ-ΟΤΑ)
Βερανζέρου 22
104 - 32 ΑΘΗΝΑ
7. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλ. Ελευθερίας 22
105 53 - ΑΘΗΝΑ
8. ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χατζηγιάννη Μέξη 5
115 28 – ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραμματεία Διοίκησης
2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή
3. Γενική Δ/νση Ασφάλισης
4. Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης
5. Κλάδους και Υπηρεσίες
6. Περιφ. Υποκαταστήματα ΟΓΑ
7. ΄Ολο το Προσωπικό του ΟΓΑ

0 Σχόλια

Πολυτεκνική ιδιότητα

Κυριακή, 27 Ιούλιος 2008

Πως θα αποκτήσω την Πολυτεκνική ιδιότητα;

Οπως ορίζεται από το άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3454/7-4-2006 για να αποκτήσει κάποιος την πολυτεκνική ιδιότητα πρέπει να έχει όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παραπάνω νόμου και είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
0 Σχόλια
Διαβάστε περισσότερα...
Πολύτεκνοι Τριφυλίας

Οι πολύτεκνοι η οικονομική κρίση και η υπογεννητικότητα.

Οι πολύτεκνοι και η πολιτικο-κοινωνικο-οικονομική κρίση.

Οι πολύτεκνοι θύματα της οικονομικής κρίσης  και της κυβερνητικής πολιτικής

ΤΑ προβλήματα του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριφυλίας απο το KYPARISSIA TV LIVE.

Πολύτεκνοι Τριφυλίας (MEGA)

Σχετικά θέματα
Δημοφιλή
This is my Google PageRank - SmE Rank free service Powered by Scriptme
Βασικές Επιλογές
Αρχική Σελίδα Θέματα πολυτέκνων Συχνές ερωτήσεις Αγορά - Προσφορές
Άλλες επιλογές
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Έχουμε 3 επισκέπτες σε σύνδεση
mysql Σφάλμα [1146] : EXECUTE
PHP Σφάλμα [Warning]